Voor een vrijblijvend gesprek mail naar info@vytl.nl of bel naar 088 1443420.

Duurzame inzetbaarheid realiseren

Ziekteverzuim binnen organisaties zorgt voor vermindering van de productiviteit. Het aanpakken enerzijds maar op voorhand voorkomen van verzuim anderzijds leveren een directe bijdrage aan het verhogen van de productiviteit per medewerker. Door te investeren in dit onderdeel zullen per saldo de kosten welke gemoeid zijn met verzuim reduceren.

Aandacht voor het personeel, de werkomstandigheden en hoe medewerkers een bijdrage leveren aan de organisatie creëren een goed werkende organisatie.

We zien dat de betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie en de uitstraling van de organisatie naar buiten van groot belang is. Aandacht besteden aan goede werkomstandigheden en aandacht voor het personeel vergroten de betrokkenheid welke direct invloed heeft op de mate van aanwezigheid binnen de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat vitale medewerkers aanwezig zijn voor een gezonde organisatie. Maar hoe kan dit worden bereikt? Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Helpt een mindfulness workshop echt? Worden medewerkers productiever van een wekelijkse bootcamp? En hoe zit het met de huidige onderlinge communicatie tussen collega’s en hun leidinggevenden? Wat is de huidige organisatiecultuur en is deze nog passen voor de toekomstige organisatie?

De drempel om als organisatie gezondheid- en leefstijlmaatregelen te nemen lijkt hoog. Het bewijs dat het rendabel is, blijft ook achter.

Met deze problematiek in gedachte is VytL op zoek gegaan naar een passende oplossing. Wij willen een succesvol plan implementeren en te laten renderen op een toegankelijke manier die naar blijvende resultaten streeft en wordt geïntegreerd in de huidige bedrijfscultuur.

Door een totaalaanpak vanuit de huidige bedrijfscultuur aan te bieden, helpen we bedrijven duidelijke stappen te maken en de ontwikkeling naar een duurzaam inzetbaar en toekomstbestendige organisatie vorm te geven.

Het stappenplan zorgt ervoor dat ‘duurzame inzetbaarheid’ rendement heeft en in de toekomst ervoor zorgt dat personeel ook daadwerkelijk duurzaam inzetbaar is.

Stappenplan duurzame inzetbaarheid

Stap 1 Breng de huidige situatie in beeld

Wij maken het inzichtelijk en meetbaar voor bedrijven en haar medewerkers.

Eenvoudig en overzichtelijk brengen wij vitaliteit in beeld. Zowel voor medewerkers, afdelingen en organisatie breed. Vitaliteit managen, monitoren en actief bijsturen op een heldere en eenvoudige manier.

Wij kunnen het volgende bieden:

 • Inzetbaarheid managen, monitoren en verhogen
 • Real-time data verwerken en presenteren
 • Gezondheid en vitaliteit stimuleren
 • Onnodig verzuim en uitval voorkomen
 • Inzicht geven in arbeid- en gezondheidsrisico’s
 • Effectief vitaliteit/duurzaam inzetbaar beleid mogelijk maken ·
 • Het meten van de effectiviteit van interventies, programma’s en investeringen.

Stap 2 Bepaal focuspunten en doelstellingen

De acties op het gebied van gezondheid en vitaliteit moeten niet te veel een ‘ver van mijn bed show’ karakter krijgen. Hierbij is het essentieel dat zowel werkgever als medewerker duidelijk voor ogen hebben wat de concrete doelen zijn. Het formuleren van concrete of SMART geformuleerde doelen leidt eerder tot concrete actie, dan abstract geformuleerde doelen of wensen en beperkte indicatoren over wanneer het als geslaagd of succesvol kan worden beschouwd.

Een concreet doel moet gemeten kunnen worden en wat vervolgens niet moeilijk is om in te bedden in bestaande processen en procedures. De concreetheid van een doel kweekt vertrouwen bij leidinggevenden, om een intentie om te zetten in gedrag. Het risico van het niet concreet formuleren van acties en doelen is dat mensen niet weten wat ze nu werkelijk moeten doen en vervolgens niet doen wat er van ze verwacht wordt.

Stap 3 Creëer draagvlak

Wanneer VytL ingezet wordt, dragen wij bij aan het veranderen van de organisatiecultuur. Wij onderzoeken de onderstaande punten samen met organisaties:

 • Hoe worden medewerkers gemotiveerd veranderingen door te voeren? En hoe wordt ervoor gezorgd dat dit een duurzame verandering is?
 • Hoe wordt er binnen teams draagvlak gecreëerd?
 • Laat de organisatiecultuur het toe waardoor medewerkers hun zorgen durven te uiten zodat er vroegtijdig een oplossing aangereikt kan worden?

Alle trajecten die worden aangegaan met ons, hebben voor ons als doel: blijvende veranderingen realiseren. Een verandering waarin een organisatie een vermindering in het ziekteverzuim ziet en een toename in de productiviteit van haar medewerkers.

Stap 4 Schrijf de te ondernemen acties uit

Twee Versterkende principes:

Hoe kunnen werkgever en medewerker het begrip duurzame inzetbaarheid het beste benaderen? Een combinatie van een twee principes: “one size fits all” en “one size fits one”, zal goed werken.
In het kort zegt de combinatie van deze twee principes: De werkgever stelt kaders en schept randvoorwaarden (“one size fits all”) waarbinnen medewerkers zelfstandig regie kunnen pakken (“one size fits one”).

Stap 5 Voer de acties uit

One size fits all voorbeelden :

 • Alle medewerkers krijgen de ruimte, bijvoorbeeld 10% van de tijd, om te werken aan hun eigen ontwikkeling die    een positieve bijdrage levert aan de productiviteit.
  • Medewerkers kunnen kiezen uit  ontwikkelmogelijkheden die gekozen zijn om specifieke      competenties die voor de organisatie belangrijk zijn, te versterken.

One size fits one voorbeelden:

 

Stap 6 Monitor en manage het proces

Om de bovenstaande doelstellingen te waarborgen en te toetsen of we ze behaald hebben, maken we gebruik van tools en theorieën. Dit geeft ons voor, tijdens en na het traject inzicht waarop wij sturing kunnen geven of ondersteuning kunnen bieden.

De tools die wij o.a. kunnen gaan inzetten zijn afhankelijk van de 0 meting/vraagstuk/opdracht vanuit de organisatie:

 • Trajecten / Trainingen
 •  De health check van VytL waarin wij de vitaliteit van medewerkers in beeld kunnen brengen.

De theorieën die wij toepassen tijdens het traject :

 • ASE model
 • SLD Methode
 • Stages of change
 • ‘Het goede gesprek’
 • Positieve Gezondheid

 

Stap 7 Evalueer en stel het plan eventueel bij

Leren van het traject is mogelijk door het te evalueren. Het traject is dan eventueel nog bij te sturen voordat het vitaliteitsbeleid wordt herschreven of voordat het volgende jaarplan wordt gemaakt.

Er is op de onderstaande onderdelen te richten:

 • Wat is het effect van het traject
 • Het bereik van de medewerkers
 • Kennis over de verbeterpunten
 • De samenwerking van het projectteam
 • Het proces
 • De succesfactoren

Hierdoor vergroot je je kans op succes en zo je doelen te bereiken.

Stap 8 Veranker het vitaliteitsbeleid

Om duurzaamheid te creëren dient een juist beleid neergezet te worden. Dit beleid dient raakvlakken en herkenning te hebben met de praktijk. Hierbij dienen de verschillende type verzuim evenals hoe dit zich uit binnen de diverse delen binnen de organisatie te worden opgenomen in het beleid. De begeleiding dient goed aan te sluiten op de actuele vraag welke binnen de onderdelen van de organisatie spelen.

Dit gestandaardiseerde beleid geeft weer wat het belang is voor de organisatie en zijn medewerkers, wat de verwachting is welke uit de inzet van het traject dient te worden gegenereerd voor de betrokken partijen.

Follow up

Om de organisatie en de leidinggevenden scherp te houden, wordt er geadviseerd om per zes maanden een inspiratie sessie te houden. Dit zal onder leiding zijn van één van de adviseurs van VytL om de nieuwste theorieën te presenteren en hoe deze praktisch toepasbaar te maken waarbij de leidinggevende alert blijft. En ook onderling van elkaar te kunnen leren om zo productief mogelijk te kunnen presteren.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat een leven lang leren (één van de focuspunten van de Rijksoverheid voor werkend Nederland) het werkvermogen, de vitaliteit en employability, die zeer nauw verbonden zijn met duurzame inzetbaarheid, positief beïnvloeden.

Door de blijvende inspiratiesessies te faciliteren zal het vernieuwde vitaliteitsbeleid zichtbaar ingebed worden. Een goede follow up is belangrijk zodat alle kennis kan beklijven. Ook zijn er dan mogelijkheden voor reflectie; wat zien leidinggevenden er van terug als ze de kennis toepassen?

Daarnaast wil VytL voldoende diepgang en op maat gemaakte adviezen verzorgen waardoor het ook mogelijk is om één op één trajecten te volgen.